Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi hakkında tebliği yayımlandı.

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Tebliğ, 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz, “Tarla içi damla sulama, yağmurlama sulama ve mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması; Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması ile Güneş enerjili sulama sistemi kurulması yatırımları desteklenecek” dedi. Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla kırk beş gün içerisinde tamamlanacağını kaydeden İl Müdürü Sırrı Yılmaz alımı yapılan malzemelerin tarlada montajının da kırk beş günlük süre içinde tamamlanması gerektiğini vurguladı.

İl Müdürü Yılmaz, “Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla, başvuru sahibi yatırım konularından sadece biri için tek bir parselde başvuru yapabilecek. Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilecek. Gerçek kişiler ve şirketler, kendilerine ait arazilerde veya en az üç yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak; Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden on yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilecekler. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteğinden yararlananlar, Tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamayacaklar. Başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğleri kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamayacaklar. Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000.-TL, tüzel kişiler için 200.000.-TL’yi geçemeyecek. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak” dedi.

Öte yandan programın başlangıç yılı olması nedeniyle, 2016 yılına ilişkin başvurular, Tebliğin yayımı tarihi itibariyle başlayacak.